διασωθῆναι

- быть спасённым

Лексема: διασώζω


Номер Стронга: 1295


Определения: 1295, διασῴζω
1. спасать;
2. сохранять, хранить, приберегать, блюсти, препровождать;
3. исцелять; LXX: 04422 (מלט‎), 03467 (ישׂע‎).


Словарь Дворецкого:

1295: διασῴζω

δια-σῴζω
реже med.
1) спасать Пр.:(τέν πόλιν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τὰς νέας Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τινὰ κινδυνεύοντα Плутарх (ок. 46 — ок. 126)) , благополучно выводить
Пр.:(τινὰ ἐκ κινδύνων Исократ (436-338 до н.э.) и ἐξ ἀπορίας Платон (427-347 до н.э.))
διασωθῆναι εἰς Συρακούσας Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — благополучно добраться в Сиракузы;
ἄξιος ἐπιμεληθῆναι ὅπως διασωθῇ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — заслуживающий того, чтобы позаботиться о нем и спасти его

2) сохранять, хранить
Пр.:(τέν πίστιν τινί Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); τέν δόξαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τὰ παλαιά Исократ (436-338 до н.э.); τοὺς παλαιοὺς κλήρους Аристотель (384-322 до н.э.))
δ. τὸν εἰκότα μῦθον Платон (427-347 до н.э.) — сохранить правдоподобность рассказа

3) приберегать
Пр.:(τι εἰς μεγίστους κινδύνους Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
4) хранить в памяти, блюсти
Пр.:(τὰ πατρῷα στρατηγήματα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
5) препровождать под охраной
Пр.:(τινὰ πρός τινα Новый Завет)Морфологичский анализ слова διασωθῆναι:


Часть речи: Глагол


Лексема: διασῴζω


Перевод: I save, bring safely to


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно