ἔδοξεν

- Показалось

Лексема: δοκέω


Номер Стронга: 1380


Определения: 1380, δοκέω
перех. 1. считать, полагать, думать, рассуждать, почитать; неперех. 2. собираться, намереваться, желать;
3. казаться, представляться;
4. пользоваться влиянием, почитаться, быть знаменитым; син.5316 (φαίνω); 1380 (δοκέω) говорит о субъективном оценивании, а 5316 (φαίνω) указывает на выявление истинной ценности или достоинства.


Словарь Дворецкого:

1380: δοκέω

δοκέω
(fut. δόξω и δοκήσω — дор. δοκησῶ или δοκᾱσῶ, aor. ἔδοξα и ἐδόκησα — эп. δόκησα, pf. δεδόκηκα; pass.: aor. ἐδόχθην и ἐδοκήθην, pf. δέδογμαι и δεδόκημαι)
1) казаться, представляться
Пр.:(οὐ δ., ἀλλ΄ εἶναι Эсхил (525/4-456 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
τῷ δοκεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и τῷ δόξαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — с виду;
οἱ μὲν εἰσὴ συλλογισμοί, οἱ δ΄ οὐκ ὄντες δοκοῦσι τι Аристотель (384-322 до н.э.) — одни силлогизмы действительно являются (таковыми), другие же, не будучи ими, имеют некоторую видимость (их);
τί δ. ἂν δοκεῖ σοι ποιῆσαι ; Эсхил (525/4-456 до н.э.) — что он, по-твоему, сделал бы?;
ὡς ἐμοῖ δοκεῖ Эсхил (525/4-456 до н.э.), ἐμοὴ δοκεῖν Эсхил (525/4-456 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) или δοκεῖν ἐμοί Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), тж. δοκεῖν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — по-моему;
οὐ δοκῶν κλύειν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — не подавая и виду, что слышит;
μέ ὁρᾶν δοκῶμεν αὐτόν Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — притворимся, что не замечаем его;
ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκ΄ εἰς ὄψιν μολεῖν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — перед взором моим предстали (во сне) две женщины:
ἔδοξ΄ ἐν ὕπνῳ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — мне приснилось;
ἔστι δέ τὰ γ΄ ἐμοὴ δοκοῦντα Демосфен (384-322 до н.э.) — таково, по крайней мере, мое мнение

2) считать, полагать, думать
Пр.:παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — вопреки нашему мнению;
τούτους τί δοκεῖτε ; Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — кем вы их считаете?;
δοκῶ μοι Платон (427-347 до н.э.) или δοκῶ μέν Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — полагаю;
πόσον δοκεῖς ; Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — сколько, ты думаешь?;
τὰ δοκοῦντα περί τινος Платон (427-347 до н.э.) — мнения о чем-л.

3) рассчитывать, надеяться
Пр.:(δοκέω νικησέμεν Ἕκτορα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
4) собираться, намереваться, желать
Пр.:(ἀείδειν δοκῶ Эсхил (525/4-456 до н.э.))
5) казаться целесообразным, правильным
Пр.:εἰ δοκεῖ σοι ταῦτα Эсхил (525/4-456 до н.э.) — если тебе так угодно
6) пользоваться влиянием, иметь вес или значение
Пр.:οἱ δοκοῦντες и τὰ δοκοῦντα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), тж. οἱ δοκοῦντες εἶναί τι Платон (427-347 до н.э.) — могущественные, влиятельные люди
7) постановлять, решать
Пр.:(οὕτω δέδοκται Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἔδοξε τῇ βουλῇ καὴ τῷ δήμῳ Платон (427-347 до н.э.) — государственный совет и народное собрание постановили;
τὰ δόξαντα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и τὰ δεδογμένα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — решения;
δόξαν (part. n abs.) αὐτοῖς ὥστε διαναυμαχεῖν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — поскольку они решили вступить в морской бой;
δόξαντα ταῦτα и δόξαντος τούτου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — когда это было решеноМорфологичский анализ слова ἔδοξεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: δοκέω


Перевод: I think, seem, appear, it seems


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно