ἅπας

- весь

Лексема: ἅπας


Номер Стронга: 537


Определения: 537, ἅπας
весь, все, целый, сплошной.


Словарь Дворецкого:

537: ἅπας

ἅπᾱς
ἅπᾱσα, ἅπαν, gen. ἅπαντος, ἁπάσης, ἅπαντος (ᾰπ)
1) весь, целый; сплошной
Пр.:ἀργύρεος ἅ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — весь из серебра;
ταῦθ΄ ἅπαντα Эсхил (525/4-456 до н.э.) — все это;
ἅπαν γένοιτ΄ ἂν ἤδη Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — все может теперь случиться;
εἰς ἅπαντα χρόνον Эсхил (525/4-456 до н.э.) — навеки, вечно

2) всякий, каждый
Пр.:(ἅ. ἀνήρ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἅ. τις Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
3) всяческий
Пр.:ἐξ ἅπαντος Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126), ἐς ἅπαν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и ἅπασι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — всячески, во всем;
ἐναντίος ἅ. Платон (427-347 до н.э.) — прямо противоположный;
ἅπασ΄ ἀνάγκη Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — совершенно необходимо;
ἅ. κίνδυνος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — крайняя опасностьМорфологичский анализ слова ἅπας:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἅπας


Перевод: all, the whole


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно