δειλίαν

- страх

Лексема: δειλία


Номер Стронга: 1167


Определения: 1167, δειλία
боязливость, трусость, робость, малодушие; син.2124 (εὐλάβεια), 5401 (φόβος); LXX: 0367 (אימָה‎), 04288 (מְחִתָּה‎).


Словарь Дворецкого:

1167: δειλία

δειλία ион. δειλίη боязливость, робость, малодушие, трусость Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова δειλίαν:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: δειλία


Перевод: intimidation, timidity


Открыть окно