ἅπαξ·

- однажды;

Лексема: ἅπαξ


Номер Стронга: 530


Определения: 530, ἅπαξ
однажды, (один) раз.


Словарь Дворецкого:

530: ἅπαξ

ἅπαξ
adv.
1) один раз, однажды
Пр.:(πολλάκις те κοὐχ ἅ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἔτεος ἑκάστου ἅ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — раз в год, ежегодно;
ἅ. δυοῖν ποδοῖν Платон (427-347 до н.э.) — два квадратных фута

2) (тж. εἰς ἅ.) разом, зараз, сразу
Пр.:(πάντα συλλαβεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) раз уж
Пр.:εἴπερ λἀβοιτο τὸ πῦρ ἅ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — если уж загоритсяМорфологичский анализ слова ἅπαξ·:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἅπαξ


Перевод: once, once for all


Открыть окно