ἀσφαλείας

- неколебимостью

Лексема: ἀσφάλεια


Номер Стронга: 803


Определения: 803, ἀσφάλεια
1. твердость, крепость, прочность; перен.уверенность, убедительность, непоколебимость, незыблемость, достоверность;
2. безопасность.


Словарь Дворецкого:

803: ἀσφάλεια

ἀ-σφάλεια ион. ἀσφᾰλείη и ἀσφαλίη
1) безопасность, защита
Пр.:(πρός τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и ἀπό τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἀσφαλείᾳ ἀνορθῶσαι πόλιν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — восстановить безопасность города;
ἀσφάλειάν τινι παρέχειν и διδόναι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) или παρέχεσθαι Платон (427-347 до н.э.) — гарантировать неприкосновенность или давать убежище кому-л.;
δοῦναι ἑαυτόν τινι ὑπὲρ ἀσφαλείας Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — бежать (стать) под чью-л. защиту;
δεηθεὴς τῆς ἀσφαλείης ἔτυχε Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — он получил право безопасного прохода

2) безопасный момент
Пр.:(ἐν μὲν ταῖς ἀσφαλείαις — ἐν δὲ τοῖς κινδύνοις Исократ (436-338 до н.э.))
3) безопасное место, убежище
Пр.:(ἐκτὸς τοῦ δεινοῦ εἶναι ὑπὸ ταῖς ἀσφαλείαις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) уверенность
Пр.:ἀ. πολλή (ἐστιν) μέ ἂν ἐλθεῖν ἡμῖν διὰ μάχης Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — можно быть уверенным, что они не станут воевать с нами
5) гарантия, разрешение
Пр.:(ἀσφάλειαν ποιεῖν τινι ἐργάζεσθαι τέν γῆν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
6) достоверность, незыблемость, убедительность
Пр.:ἀ. λόγου Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — неопровержимый доводМорфологичский анализ слова ἀσφαλείας:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀσφάλεια


Перевод: security, certainty


Открыть окно