ἀμήσετε

- будете жать

Лексема: ἀμάω


Номер Стронга: 270


Определения: 270, ἀμάω
жать, убирать илисобирать (урожай).


Словарь Дворецкого:

270: ἀμάω

ἀμάω (ᾱμ и ᾰμ)
Пр.:(реже med.)
1) жать, убирать (урожай)
Пр.:(λήϊον Гомер (X-IX вв. до н.э.); σῖτον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); θέρος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
καλῶς ἤμησαν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — они собрали обильную жатву, перен. им повезло

2) срезывать, собирать
Пр.:(ὄροφον λειμωνόθεν Гомер (X-IX вв. до н.э.); θαλλόν Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.); σχοῖνον «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
τέν ἐλευθερίαν ἀ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — пожинать плоды свободы

3) сливать
Пр.:(γάλα ἐν ταλάροισιν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
4) насыпать
Пр.:κρατὸς ὕπερθε κόνιν ἀ. «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — посыпать голову прахом (в знак траура);
γαῖάν τινι ἀμήσασθαι «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм — насыпать над кем-л. могильный холм

5) скашивать, перен. истреблять, уничтожать
Пр.:(ἔγχει γονάς τινος «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова ἀμήσετε:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀμάω


Перевод: to mow


Открыть окно