αὐτόματα

- естественные

Лексема: αὐτόματος


Номер Стронга: 844


Определения: 844, αὐτόματος
работающий сам по себе, самопроизвольный, сам собою действующий, сам собою движущийся.


Словарь Дворецкого:

844: αὐτόματος

αὐτό-ματος 3 и 2
1) самодействующий, самодвижущийся
Пр.:(πύλαι οὐρανοῦ Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὕδατα αὐτόματα ῥεῖ Аристотель (384-322 до н.э.))
2) самопроизвольный, действующий по собственной воле
Пр.:αὐ. ἦλθε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — он пришел добровольно;
τὰ μὲν ληφθέντα, τὰ δ΄ αὐτόματα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — отчасти путем захвата, отчасти добровольно

3) естественный, природный
Пр.:(αἰτία Платон (427-347 до н.э.); θάνατος Демосфен (384-322 до н.э.))
αὐτόματα ῥόδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — дикорастущие розы

4) случайный, см. αὐτόματον"Морфологичский анализ слова αὐτόματα:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: αὐτόματος


Перевод: automatically


Открыть окно