ἀντιποιηθήσεται

- (да) сделает в ответ

Лексема: ἀντιποιέω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀντιποιηθήσεται:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀντιποιέω


Открыть окно