ἀπολεῖς

- уничтожишь

Лексема: ἀπόλλυμι


Номер Стронга: 622


Определения: 622, ἀπόλλυμι
губить, уничтожать, истреблять, разрушать, предавать смерти, терять; ср.з. тж.погибать, потеряться, пропадать.


Словарь Дворецкого:

622: ἀπόλλυμι

ἀπ-όλλῡμι
(pf. 1 ἀπολώλεκα)
1) губить, уничтожать
Пр.:(πόλιν Гомер (X-IX вв. до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); λαὸν Ἀχαιῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ἀπολεῖς με Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — ты уморишь меня;
οἱ ἀπολλύντες Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — убийцы

2) терять, утрачивать
Пр.:(τινά Гомер (X-IX вв. до н.э.); τέν ἀρχέν ὑπό τινος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἔχειν τι καὴ μέ ἀπολωλεκέναι Платон (427-347 до н.э.); τὸν καιρόν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) med. (с pf. 2 ἀπόλωλα и ppf. ἀπολώλειν) гибнуть, погибать, тж. пропадать
Пр.:(λυγρῷ ὀλέθρῳ Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὑπό τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ὕδωρ ἀπολέσκετ΄ ἀναβροχέν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вода, впитавшись, пропадала;
ἀπόλωλα τὠφθαλμὼ δακρύων Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — я выплакал все глаза;
βαρέως ἤνεγκεν τοῦ μὲν ἀπολωλότος, τοῦ δὲ ἀπολλυμένου Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — он был потрясен гибелью одного и смертельной опасностью для другого;
ἀπολοῦμενος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — пропащий человек, отъявленный негодяйМорфологичский анализ слова ἀπολεῖς:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀπόλλυμι


Перевод: to destroy, lose, perish (med.), be wasted (med.)


Открыть окно