ἀσεβοῦς

- нечестивым

Лексема: ἀσεβής


Номер Стронга: 765


Определения: 765, ἀσεβής
нечестивый, кощунственный; LXX: 07561 (רשׂע‎).


Словарь Дворецкого:

765: ἀσεβής

ἀ-σεβής 2
нечестивый, кощунственный (sc. ἀνήρ Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); γάμος Эсхил (525/4-456 до н.э.); ἔργον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀσεβοῦς:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀσεβής


Перевод: irreverent


Открыть окно