ἠρνήσατο

- Отказалась

Лексема: ἀρνέομαι


Номер Стронга: 720


Определения: 720, ἀρνέομαι
отрицать, отвергать, отрекаться, отказываться.


Словарь Дворецкого:

720: ἀρνέομαι

ἀρνέομαι
1) отрицать
Пр.:(τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ἀμφί τινι Гомеровские гимны, X-IX вв.)
ἠρνοῦντο μέ αὐτόχειρες γεγενῆσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — они утверждали, что не они виновны;
ἀρνηθῆναί τι μέ γινώσκειν Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — заявить о своем незнании

2) отказываться, отклонять
Пр.:(τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
ἀ. εἶναι χρηστούς Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — отказывать в повиновенииМорфологичский анализ слова ἠρνήσατο:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀρνέομαι


Перевод: I deny, repudiate


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно