γεγήρακα.

- состарилась.

Лексема: γηράσκω


Номер Стронга: 1095


Определения: 1095, γηράσκω
стареть, стариться.


Словарь Дворецкого:

1095: γηράσκω

γηράσκω, γηράω
(fut. γηράσω и γεράσομαι с ᾱ, aor. ἐγήρασα — inf. γηρᾶναι или γηράναι и тж. γηρᾶσαι; part. γηράς — эп. dat. pl. γηράντεσσι; pf. γεγήρᾱκα)
1) стареть, стариться
Пр.:(λιπαρῶς γηρασκέμεν ἐν μεγάροισι Гомер (X-IX вв. до н.э.); γηράσκει πάντα ὑπο τοῦ χρόνου Аристотель (384-322 до н.э.))
ἂν γηράσῃ Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — если бы он дожил до старости;
κηρύσσων γήρασκε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — он состарился в должности глашатая;
οὐ γεγήρακεν σθένος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — сила не ослабела

2) зреть, созревать
Пр.:(μῆλον ἐπὴ μήλῷ γηράσκει Гомер (X-IX вв. до н.э.))
γηράσκων χρόνος Эсхил (525/4-456 до н.э.) — уходящее вперед время

3) старить, лишать сил
Пр.:(λυσσητῆρα πόδα «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
γηρᾶσαί τινα τροφῇ Эсхил (525/4-456 до н.э.) — дать дожить кому-л. до старости

4) med. переживать, жить
Пр.:τρεῖς ἐλάφους κόραξ γηράσκεται Гесиод (IX в. до н.э.) — ворон живет три оленьих векаМорфологичский анализ слова γεγήρακα.:


Часть речи: Глагол


Время: Перфект


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 1-е склонение


Число: Единственное


Лексема: γηράσκω


Перевод: to get old


Открыть окно