ἀληθῶς

- истинно

Лексема: ἀληθῶς


Номер Стронга: 230


Определения: 230, ἀληΘῶς
истинно, верно, действительно, точно, воистину, подлинно.


Словарь Дворецкого:

230: ἀληΘῶς

ἀληθῶς ион. ἀληθέως, дор. ἀλᾱθέως истинно, верно, действительно Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.)
Пр.:τὰ ἀ. λεχθέντα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — подлинные слова;
οἱ ὡς ἀ. φιλόσοφοι Платон (427-347 до н.э.) — истинные философы;
ἦ γάρ ἐστιν ὡς ἀ. τήνδ΄ ἀφιγμενος χθόνα ; Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — так он в самом деле прибыл в эту страну?Морфологичский анализ слова ἀληθῶς:


Часть речи: Наречие


Лексема: ἀληθῶς


Перевод: truly, really, certainly


Открыть окно