γυναικεῖα.

- женское.

Лексема: γυναικεῖος


Номер Стронга: 1134


Определения: 1134, γυναικεῖος
женский.


Словарь Дворецкого:

1134: γυναικεῖος

γῠναικεῖος ион. γῠναικήϊος 2 и 3
женский
Пр.:(βουλαί Гомер (X-IX вв. до н.э.); στρατός Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); χείρ Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ἐσθής Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ἱμάτια Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἔργα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и ἔργον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
θεὰ γυναικεία Плутарх (ок. 46 — ок. 126) (лат. bona dea) — благая богиня (древнеиталийское божество плодородия, культ которого отправлялся женщинами)Морфологичский анализ слова γυναικεῖα.:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: γυναικεῖος


Перевод: womanly


Открыть окно