γάλα

- молоко

Лексема: γάλα


Номер Стронга: 1051


Определения: 1051, γάλα
молоко.


Словарь Дворецкого:

1051: γάλα

γάλα
γάλακτος (γᾰ) τό
1) молоко Гомер (X-IX вв. до н.э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:ἐν γάλακτι (ἐν γάλαξι) εἶναι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) или τρέφεσθαι Платон (427-347 до н.э.) — (о грудных младенцах и детенышах) питаться молоком;
ὀρνίθων γάλα погов. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — птичье молоко, т.е. небывалое лакомство;
Ἀφροδίτης γάλα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) = οἶνος

2) млечно-белый сок
Пр.:(τῶν φυτῶν Аристотель (384-322 до н.э.))
3) Аристотель (384-322 до н.э.) = γαλαξίαςМорфологичский анализ слова γάλα:


Часть речи: Существительное


Лексема: γάλα


Перевод: milk


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно