ἁπαλὸν

- нежного

Лексема: ἁπαλός


Номер Стронга: 527


Определения: 527, ἁπαλός
нежный, мягкий (как молодые побеги на фиговом дереве).


Словарь Дворецкого:

527: ἁπαλός

ἁπᾰλός
эол. ἀπαλός 3 (ᾰπ)
1) нежный, мягкий
Пр.:(δειρή, χεῖρες Гомер (X-IX вв. до н.э.); στόματα Гесиод (IX в. до н.э.); βρέφος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); καρπός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); κρέα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ψυχή Платон (427-347 до н.э.))
2) изнеженный, изысканный
Пр.:(δίαιτα Платон (427-347 до н.э.))
3) слабый, медленный
Пр.:(πῦρ Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)Морфологичский анализ слова ἁπαλὸν:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: ἁπαλός


Перевод: tender


Открыть окно