ἀποκαλύψεις·

- откроешь;

Лексема: ἀποκάλυψις


Номер Стронга: 602


Определения: 602, ἀποκάλυψις
открытие, обнажение, раскрытие, снятие покрывала; перен.откровение, явление, просвещение; син.2015 (ἐπιφάνεια), 5321 (φανέρωσις).


Словарь Дворецкого:

602: ἀποκάλυψις

ἀπο-κάλυψις -εως
1) обнажение
Пр.:(ἀ. καὴ γύμνωσις Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) раскрытие, обнаружение
Пр.:(ἁμαρτίας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) откровение Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀποκαλύψεις·:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀποκάλυψις


Перевод: an unveiling, uncovering, revealing


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно