ἀλλογενῶν

- чужестранных

Лексема: ἀλλογενής


Номер Стронга: 241


Определения: 241, ἀλλογενής
иноплеменный, из другого рода; LXX: 05236 (נֵכָר‎).


Словарь Дворецкого:

241: ἀλλογενής

ἀλλο-γενής 2
иноплеменный Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀλλογενῶν:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: ἀλλογενής


Перевод: of another family


Открыть окно