ἐγέλασεν

- рассмеялся

Лексема: γελάω


Номер Стронга: 1070


Определения: 1070, γελάω
смеяться; LXX: 06711 (צחק‎), 07832 (שׂחק‎).


Словарь Дворецкого:

1070: γελάω

γελάω эп. тж. γελόω и γελοιάω (aor. ἐγέλασα — эп. (ἐ)γέλασ(σ)α, дор. ἐγέλαξα)
1) смеяться
Пр.:(τί τοῦτ΄ ἐγέλασας ἐτεόν; Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
δακρυόεν γελάσασα Гомер (X-IX вв. до н.э.) — смеясь сквозь слезы;
γ. χείλεσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — смеяться (одними) губами, т.е. принужденно

2) веселиться, ликовать
Пр.:(ἐγελασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ Гомер (X-IX вв. до н.э.))
3) сиять, блистать, сверкать
Пр.:(χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὀπὴ λειριοέσσῃ Гесиод (IX в. до н.э.))
4) насмехаться
Пр.:(ἐπί τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), τινος и τινι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), ἐπί τινος и ἐπί τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
ἕνεκα τοῦ γελασθῆναι Демосфен (384-322 до н.э.) — для посмеяния;
γελᾶσθαι πρός и παρά τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — быть предметом чьих-л. насмешекМорфологичский анализ слова ἐγέλασεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: γελάω


Перевод: to laugh


Открыть окно