ἀνατεῖλαι·

- восхождения;

Лексема: ἀνατέλλω


Номер Стронга: 393


Определения: 393, ἀνατέλλω
1. перех.выращивать, порождать;
2. неперех.подниматься, вздыматься, восходить.


Словарь Дворецкого:

393: ἀνατέλλω

ἀνα-τέλλω
поэт. ἀντέλλω
1) выращивать или (по)рождать, производить, создавать
Пр.:(ἀμβροσίην τοῖς ἵπποις Гомер (X-IX вв. до н.э.); Δήμητρος στάχυν Эсхил (525/4-456 до н.э.); μυρία κακὰ ἀπό τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); φλόξ ἀνατελλομένα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
ἀ. τὸν ἥλιον Новый Завет — велеть восходить солнцу

2) вытекать
Пр.:(ἐκ τῆς λίμνης Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
3) восходить
Пр.:(πρὸς ἠέλιον ἀνατέλλοντα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); σελήνη ἀνατέλλει Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
4) подниматься, вздыматься
Пр.:(καπνὸς ἀνατέλλων Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
5) вырастать
Пр.:(ἀντέλλουσα θρίξ Эсхил (525/4-456 до н.э.); ὀδόντες ἀνατέλλουσιν Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνατεῖλαι·:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Лексема: ἀνατέλλω


Перевод: to spring up, rise


Открыть окно