διατρίψει

- проведёт

Лексема: διατρίβω


Номер Стронга: 1304


Определения: 1304, διατρίβω
1. тратить, проводить;
2. оставаться, пребывать, находиться, проводить время, жить.


Словарь Дворецкого:

1304: διατρίβω

δια-τρίβω (ῑ) (pass.: aor. 2 διετρίβην, pf. διατέτριμμαι)
1) растирать
Пр.:(ῥίζαν χερσί Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) истреблять, уничтожать; pass. гибнуть
Пр.:(κάκιστα διατριβῆναι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); κινδυνεύειν διατριβῆναι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
3) сдерживать, унимать
Пр.:(τὸν χόλον τινός Гомер (X-IX вв. до н.э.))
4) откладывать, оттягивать
Пр.:(γάμον Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) задерживать
Пр.:(τοὺς πρέσβεις Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
μέ διατρίβωμεν ὁδοῖο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — не будем медлить с отъездом

6) (о времени) тратить, проводить
Пр.:(χρόνον πολλόν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и συχνόν Платон (427-347 до н.э.); πολὺν χρόνον ἐν ταῖς ὁδοῖς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πολὺ μέρος τῆς ἡμέρας πρός τινι πράγματι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
7) проводить время
Пр.:(μετά τινος, ἐν τῇ ζητήσει Платон (427-347 до н.э.); περὴ φιλοσοφίαν Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. и ἐπὴ φιλοσοφίᾳ Плутарх (ок. 46 — ок. 126); πρὸς τοῖς ἔργοις Аристотель (384-322 до н.э.); ἐπὴ τοῖς ἰδίοις Исократ (436-338 до н.э.))
διατρίβουσι μελετῶντες τὰ ἄλλα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — они занимаются другими делами

8) терять (напрасно) время Гомер (X-IX вв. до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
9) пребывать, находиться
Пр.:(ἐν ταῖς ὁδοῖς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ἐν γυμνασίοις Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); πρὸ τῶν θυρῶν τοῦ βουλευτηρίου Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова διατρίψει:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διατρίβω


Перевод: to spend time


Открыть окно