ἀπερίτμητος

- необрезанный

Лексема: ἀπερίτμητος


Номер Стронга: 564


Определения: 564, ἀπερίτμητος
необрезанный.


Словарь Дворецкого:

564: ἀπερίτμητος

ἀ-περίτμητος 2
1) неурезанный
Пр.:(ἀνελλιπές καὴ ἀ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) необрезанный Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀπερίτμητος:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀπερίτμητος


Перевод: uncircumcised


Открыть окно