ἀλλοτρίου,

- иноплеменника,

Лексема: ἀλλότριος


Номер Стронга: 245


Определения: 245, ἀλλότριος
чужой, чуждый, посторонний.


Словарь Дворецкого:

245: ἀλλότριος

ἀλλότριος 3
1) чужой
Пр.:(οἶκος Гомер (X-IX вв. до н.э.); γυνή Эсхил (525/4-456 до н.э.))
ἀλλοτρίων χαρίσασθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — быть благотворителем на чужой счет;
γναθμοῖσι γελᾶν ἀλλοτρίοισι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — смеяться (как бы) чужими челюстями, т.е. натянутым смехом;
τοῖς σώμασι ἀλλοτριωτάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῆσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — совершенно не щадить своих жизней (в борьбе) за свой город

2) посторонний, чужестранный, иноземный
Пр.:(γαῖα Гомер (X-IX вв. до н.э.))
3) чуждый, неподходящий, неподобающий, тж. несоответствующий
Пр.:(τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.))
ἀλλοτρία τροφή Платон (427-347 до н.э.) — неподходящее воспитание

4) вражеский, враждебный
Пр.:(φώς Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) причиняемый другими
Пр.:(ἄτη Софокл (ок. 496-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀλλοτρίου,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀλλότριος


Перевод: another's, a stranger, someone else's


Открыть окно