ἀργυρώνητος

- купленный за деньги

Лексема: ἀργυρώνητος


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀργυρώνητος:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀργυρώνητος


Перевод: purchased with silver


Открыть окно