ἠτιμάσθη

- пренебрегаема стала

Лексема: ἀτιμάζω


Номер Стронга: 818


Определения: 818, ἀτιμάζω
покрывать позором, унижать, бесчестить; страд. тж.принимать бесчестие; LXX: 0936 (בּוז‎), 07034 (קלה‎).


Словарь Дворецкого:

818: ἀτιμάζω

ἀ-τῑμάζω
1) не уважать, не почитать, пренебрегать, презирать
Пр.:(τινά Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τι Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἔπη ἃ σὺ τένδ΄ ἀτιμάζεις πόλιν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — твоя презрительная речь об этом городе

2) покрывать позором, унижать
Пр.:(τινά и τι Гомер (X-IX вв. до н.э.); αἱ ἠτιμασμέναι σπεῖραι Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) подвергать позорному наказанию, шельмовать
Пр.:(ἀ. τε καὴ κολάζειν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
4) считать недостойным
Пр.:(τινά τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
οὐκ ἀτιμάσω (sc. με) θεοὺς προσειπεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — я позволю себе обратиться к богамМорфологичский анализ слова ἠτιμάσθη:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀτιμάζω


Перевод: to dishonor


Открыть окно