Αἰγυπτία,

- Египтянка,

Лексема: Αἰγυπτία


Номер Стронга: 124


Определения: 124, Αἰγύπτιος
Египтянин, египетский.


Словарь Дворецкого:

124: Αἰγύπτιος

Αἰγύπτιος
I
3
1) египетский Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)
2) v. l. = Αἰγύπτειος
II
египтянин Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)Морфологичский анализ слова Αἰγυπτία,:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: Αἰγυπτία


Перевод: Egyptian


Открыть окно