ἀκαθάρτου,

- нечистого,

Лексема: ἀκάθαρτος


Номер Стронга: 169


Определения: 169, ἀκάΘαρτος
нечистый, неочищенный; перен.порочный; LXX: 02930 (טמא‎), 02931 (טָמא‎).


Словарь Дворецкого:

169: ἀκάΘαρτος

ἀ-κάθαρτος 2 (κᾰ)
1) нечистый
Пр.:(σῶμα Аристотель (384-322 до н.э.))
2) культ. неочищенный, неискупленный
Пр.:(πρᾶγμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); ἀδίκημα Платон (427-347 до н.э.))
3) испорченный, порочный
Пр.:(ψυχή Платон (427-347 до н.э.))
4) физиол. не имеющая очищений
Пр.:(γυνή Лукиан (ок. 120 — ок. 190))Морфологичский анализ слова ἀκαθάρτου,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀκάθαρτος


Перевод: unclean, impure


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно