διαυγής.

- прозрачное.

Лексема: διαυγής


Номер Стронга: 1307


Определения: 1307, διαφανής
1. прозрачный.


Словарь Дворецкого:

1307: διαφανής

δια-φᾰνής 2
1) просвечивающий насквозь, прозрачный
Пр.:(ὕαλος, χιτώνια Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); ὑδάτια Платон (427-347 до н.э.))
2) блестящий, яркий
Пр.:(λίθος Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — ср. 3)
3) раскаленный
Пр.:(λίθος ἐκ πυρὸς δ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — ср. 2)
4) явственный, ясный, очевидный
Пр.:(ὁμοίωσις Платон (427-347 до н.э.); ἔκδηλος καὴ δ. Плутарх (ок. 46 — ок. 126); τάδ΄ ἤδη διαφανῆ Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) славный, знаменитый
Пр.:(εἰς ἅπαντας ἀνθρώπους и ἐν τοῖς ἄλλοις Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова διαυγής.:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: διαυγής


Перевод: transparent


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно