διπλώσατε

- удвойте

Лексема: διπλόω


Номер Стронга: 1363


Определения: 1363, διπλόω
удваивать, воздавать иливозмещать вдвойне.


Словарь Дворецкого:

1363: διπλόω

δι-πλόω
1) удваивать, сдваивать
Пр.:( φάλαγξ ἐδεδίπλωτο Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) складывать вдвое
Пр.:(τρίβωνα Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.))
3) сгибать, pass. загибаться, притупляться
Пр.:(αἱ μάχαιραι διπλοῦνται Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) возмещать вдвое
Пр.:(διπλῶσαι διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα τινός Новый Завет)Морфологичский анализ слова διπλώσατε:


Часть речи: Глагол


Лексема: διπλόω


Перевод: I double


Лицо: 2-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Число: Множественное


Открыть окно