ἁλισθήσεται·

- будет осолен;

Лексема: ἁλίζω


Номер Стронга: 233


Определения: 233, ἁλίζω
солить, делать соленым, посыпать солью.


Словарь Дворецкого:

233: ἁλίζω

ἁλίζω
I
(ᾰ) [ἅλς II]
1) солить, посыпать солью
Пр.:(ἄρτοι ἡλισμένοι Аристотель (384-322 до н.э.))
2) кормить солью
Пр.:(τὰ πρόβατα Аристотель (384-322 до н.э.))
II
(ᾱ) [ἁλής] собирать
Пр.:(ἄγορον φιλων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); στρατόν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
ἐπέν ἁλισθῇ στρατιά Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — когда армия будет собрана;
ἁ. τινὰς εἰς ταὐτό Платон (427-347 до н.э.) — собирать кого-л. в одно местоМорфологичский анализ слова ἁλισθήσεται·:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἁλίζω


Перевод: I salt, sprinkle with salt, keep fresh and sound


Лицо: 3-е склонение


Время: Будущее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно