δραξάμενος

- возьмут

Лексема: δράσσομαι


Номер Стронга: 1405


Определения: 1405, δράσσομαι
хватать, схватывать, захватывать.


Словарь Дворецкого:

1405: δράσσομαι

δράσσομαι
атт. δράττομαι (fut. δράξομαι, aor. ἐδραξάμην, pf. δέδραγμαι) хватать, схватывать
Пр.:(τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и τινος χερσί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τινος τῆς κόμης или τῶν τριχῶν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и φάρυγος Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.); редко τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
δράξασθαι ἀφορμῆς Плутарх (ок. 46 — ок. 126) или καιροῦ Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — воспользоваться случаем;
τῆς ἐλπίδος δεδραγμένος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — окрыленный надеждойМорфологичский анализ слова δραξάμενος:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: δράσσομαι


Перевод: to catch


Открыть окно