ἀποκνίσει

- оторвёт

Лексема: ἀποκνίζω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀποκνίσει:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποκνίζω


Перевод: to nip off


Открыть окно