⸂δισμυριάδες

- два десятка тысяч

Лексема: δισμυριάς


Номер Стронга: 3461


Определения: 3461, μυριάς
мириада, десять тысяч, тьма.


Словарь Дворецкого:

3461: μυριάς

μῡριάς
I
-άδος (ᾰδ)
1) мириада, десять тысяч
Пр.:(μ. ἀνθρώπων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
σίτου δυοκαίδεκα μυριάδες (sc. μεδίμνων) Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — сто двадцать тысяч медимнов хлеба

2) (несметное) множество
Пр.:(μυριάδες ἀναρίθμητοι Платон (427-347 до н.э.))
II
-άδος adj. f бесчисленная, несметная
Пр.:(φύστις Эсхил (525/4-456 до н.э.); μυριάδες πόλεις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))



Морфологичский анализ слова ⸂δισμυριάδες:


Часть речи: Существительное


Лексема: δισμυριάς


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Женский


Открыть окно