⸂ἀνταγωνιζόμενοι⸃,

- сражаясь,

Лексема: ἀνταγωνίζομαι


Номер Стронга: 464


Определения: 464, ἀνταγωνίζομαι
сражаться, бороться, воевать.


Словарь Дворецкого:

464: ἀνταγωνίζομαι

ἀντ-ᾰγωνίζομαι
1) сражаться, воевать
Пр.:(τινι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) состязаться, соревноваться, соперничать, спорить
Пр.:(τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); περί τινος Аристотель (384-322 до н.э.))
οἱ ἀνταγωνιζόμενοί τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — тяжущиеся стороны (в суде)

3) pass. быть сопоставляемым, быть противопоставляемым
Пр.:(τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))Морфологичский анализ слова ⸂ἀνταγωνιζόμενοι⸃,:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνταγωνίζομαι


Перевод: I resist, strive against


Время: Настоящее


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно