ἄθλησιν

- подвиг

Лексема: ἄθλησις


Номер Стронга: 119


Определения: 119, ἄΘλησις
1. борьба, состязание; возм.испытание, подвиг.


Словарь Дворецкого:

119: ἄΘλησις

ἄθλησις -εως
1) борьба, состязание Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
2) испытание, подвиг
Пр.:ἄ. παθημάτων Новый Завет — подвиг страданий, мученичествоМорфологичский анализ слова ἄθλησιν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄθλησις


Перевод: a contest


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно