ἀκλινῆ,

- твёрдо,

Лексема: ἀκλινής


Номер Стронга: 186


Определения: 186, ἀκλινής
неуклонный, непоколебимый, твердый.


Словарь Дворецкого:

186: ἀκλινής

ἀ-κλῐνής 2
1) ненаклонный, прямой
Пр.:(πρᾶγμα ἰσόρροπον Платон (427-347 до н.э.); κάλαμοι «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)
ἀ. ἐν ὀρθῷ σχήματι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — безукоризненно прямой

2) непоколебимый, твердый
Пр.:(φιλία «Antologia palatina» — сборник греческих эпиграмм)Морфологичский анализ слова ἀκλινῆ,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀκλινής


Перевод: unbent, unyielding, resolute


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно