αἱματεκχυσίας

- кровопролития

Лексема: αἱματεκχυσία


Номер Стронга: 130


Определения: 130, αἷμα
1. кровь (носитель жизни; запрещено есть; симв. человечность (кровь и плоть), а тж. искупление; перен. вино, виноградный сок); LXX: 01818 (דָּם‎).


Словарь Дворецкого:

130: αἱματεκχυσία

αἱμᾰτ-εκχῠσία пролитие крови Новый ЗаветМорфологичский анализ слова αἱματεκχυσίας:


Часть речи: Существительное


Лексема: αἱματεκχυσία


Перевод: a shedding or pouring forth of blood


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно