διορθώσεως

- исправления

Лексема: διόρθωσις


Номер Стронга: 1357


Определения: 1357, διόρΘωσις
исправление, преобразование, реформа, улучшение.


Словарь Дворецкого:

1357: διόρΘωσις

δι-όρθωσις -εως
1) восстановление, приведение в порядок
Пр.:(τῶν πιπτόντων οἰκοδομημάτων Аристотель (384-322 до н.э.))
2) исправление, улучшение
Пр.:(εἰς διόρθωσιν ἄγειν τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἐπεχείρησε τῇ διορθώσει Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — он взялся помочь делу

3) правильное устройство, надлежащий порядок
Пр.:(κατὰ φύσιν Платон (427-347 до н.э.))
4) погашение, уплата, оплата
Пр.:(τῶν ὀψωνίων Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
5) выгода, польза
Пр.:(μέ βλάβης διορθώσεως δὲ μᾶλλον γενέσθαι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))Морфологичский анализ слова διορθώσεως:


Часть речи: Существительное


Лексема: διόρθωσις


Перевод: improvement, reformation


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно