ἀκαταλύτου.

- вечной.

Лексема: ἀκατάλυτος


Номер Стронга: 179


Определения: 179, ἀκατάλυτος
нерастворимый, непреходящий, неразрушимый; перен. вечный.


Словарь Дворецкого:

179: ἀκατάλυτος

ἀ-κατάλῠτος 2
неразрывный, нерасторжимый, т.е. неодолимый
Пр.:(δύναμις ζωῆς Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀκαταλύτου.:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀκατάλυτος


Перевод: indissoluble, that cannot be broken up


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно