ἀφωμοιωμένος

- уподоблен

Лексема: ἀφομοιόω


Номер Стронга: 871


Определения: 871, ἀφομοιόω
уподоблять, делать подобным; страд.уподобляться.


Словарь Дворецкого:

871: ἀφομοιόω

ἀφ-ομοιόω
1) делать подобным, уподоблять, приспособлять
Пр.:(τινα или τί τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) и πρός τινα и τι Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) сопоставлять, сравнивать
Пр.:(τινί τι Платон (427-347 до н.э.))
3) воспроизводить, изображать
Пр.:(καλὰ εἴδη Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); ὄστρεον Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀφωμοιωμένος:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀφομοιόω


Перевод: I assimilate, make like to


Время: Перфект


Залог: Пассив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно