ἀγενεαλόγητος,

- не имеющий родословной,

Лексема: ἀγενεαλόγητος


Номер Стронга: 35


Определения: 35, ἀγενεαλόγητος
без родословия, без роду и племени.


Словарь Дворецкого:

35: ἀγενεαλόγητος

ἀ-γενεᾱλόγητος 2
не имеющий родословной, без роду и племени Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀγενεαλόγητος,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀγενεαλόγητος


Перевод: of unrecorded genealogy


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно