ἀμήτωρ,

- не имеющий матери,

Лексема: ἀμήτωρ


Номер Стронга: 282


Определения: 282, ἀμήτωρ
без матери, не имеющий матери; употр.о человеке чья мать не была записана в родословии.


Словарь Дворецкого:

282: ἀμήτωρ

ἀ-μήτωρ дор. ἀμάτωρ -ορος (μᾱ) adj.
1) лишившийся матери
Пр.:(θυγάτηρ Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
2) не имеющий матери, т.е. рожденный без матери
Пр.:(Οὐρανοῦ θυγάτηρ Платон (427-347 до н.э.))
3) происходящий от неизвестной матери
Пр.:ἀ. ἀπάτωρ γεγώς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — без роду и племени
4) недостойная имени матери
Пр.:(μήτηρ ἀ. Софокл (ок. 496-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀμήτωρ,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀμήτωρ


Перевод: whose mother's name is not recorded or known


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно