ἀνασταυροῦντας

- распинающих

Лексема: ἀνασταυρόω


Номер Стронга: 388


Определения: 388, ἀνασταυρόω
снова распинать (на кресте).


Словарь Дворецкого:

388: ἀνασταυρόω

ἀνα-σταυρόω
1) (лат. in crucem suffigere) сажать на кол
Пр.:(τινα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
2) (лат. cruci figere или affigere) распинать на кресте
Пр.:(τινα Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) вновь распинать Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀνασταυροῦντας:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀνασταυρόω


Перевод: I crucify again


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно