ἁρμῶν

- суставов

Лексема: ἁρμός


Номер Стронга: 719


Определения: 719, ἁρμός
связь, скрепление, сустав, сочленение.


Словарь Дворецкого:

719: ἁρμός

ἁρμός
1) связь, скрепа (sc. πυλωμάτων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
2) скрепление, нагромождение
Пр.:(χώματος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
3) паз, щель
Пр.:(θύρας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
4) колышек
Пр.:(ἐν ξύλῳ παγείς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἁρμῶν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἁρμός


Перевод: a joint of the body


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно