δήπου

- полагаю

Лексема: δήπου


Номер Стронга: 1222


Определения: 1222, δήπου
верно, конечно (же).


Словарь Дворецкого:

1222: δήπου

δη-που
тж. раздельно
1) вероятно, наверно, полагаю, конечно
Пр.:τέν κάτοισθα δ. ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — ты ее, верно, знаешь?;
τῇ εὐφυχίᾳ δ. περιεσόμεθα Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — мужеством мы, несомненно, окажемся выше;
οὐ δ. διανοεῖ … Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — не собираешься же ты …;
οὐδεὴς δ. ἀγνοεῖ Демосфен (384-322 до н.э.) — ведь всякий знает

2) якобы
Пр.:τῶν Λαΐου δ. τις ὠνομάζετο Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — сказали, что он, якобы, один из слуг ЛаияМорфологичский анализ слова δήπου:


Часть речи: Частица


Лексема: δήπου


Перевод: of course, indeed


Открыть окно