ἀπαύγασμα

- отблеск

Лексема: ἀπαύγασμα


Номер Стронга: 541


Определения: 541, ἀπαύγασμα
сияние, отблеск.


Словарь Дворецкого:

541: ἀπαύγασμα

ἀπαύγασμα -ατος τό Новый Завет = ἀπαυγασμός
отблеск, сияние Плутарх (ок. 46 — ок. 126)Морфологичский анализ слова ἀπαύγασμα:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀπαύγασμα


Перевод: a light flashing forth, radiation, gleam


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно