αὐτοκατάκριτος.

- самоосуждён.

Лексема: αὐτοκατάκριτος


Номер Стронга: 843


Определения: 843, αὐτοκατάκριτος
виновный, букв.сам себя осуждающий (человек, который своими собственными делами доказывает свою вину и выносит себе приговор).


Словарь Дворецкого:

843: αὐτοκατάκριτος

αὐτο-κατάκρῐτος 2
сам себя осудивший Новый ЗаветМорфологичский анализ слова αὐτοκατάκριτος.:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: αὐτοκατάκριτος


Перевод: self-condemned


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно