δὴ

- поэтому

Лексема: δή


Номер Стронга: 1211


Определения: 1211, δή
частица со знач.: 1. усиления именно теперь, тотчас же;
2. вывода итак, так вот;
3. добавления сверх того, и даже;
4. логического перехода тогда, посему, и вот;
5. уверенности конечно, несомненно.


Словарь Дворецкого:

1211: δή

δή
частица со знач.:
1) (усиления или подчеркивания) именно, как раз, же, -то
Пр.:νῦν δή Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — именно теперь, теперь-то;
αὐτίκα δέ μάλα Платон (427-347 до н.э.) — тотчас же;
ἐννέα δέ ἐνιαυτοί Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вот уж (целых) девять лет;
τί οὖν δή ἐστιν ; Платон (427-347 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); — да что же это такое?;
οὔκουν ἐρεῖς ποτε ; — Καὴ δέ λέγω σοι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — да укажешь ли, наконец? — Вот я и говорю тебе;
κἀγὼ δέ ἐνταῦθα ἀποκρίνομαι (praes. hist.) Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — тогда-то я и ответил;
τοῦ δέ ἕνεκα ; Платон (427-347 до н.э.) — чего же ради?;
ἄγε δέ ἐρείομεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — давай-ка спросим;
οὗτος δέ Σωκράτης Платон (427-347 до н.э.) — вот этот самый Сократ;
ὅτου δέ παρεγγυήσαντος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — когда решительно каждый отдавал приказы

2) (вывода) так вот, итак
Пр.:τοιαῦτα μὲν δέ ταῦτα Эсхил (525/4-456 до н.э.) — так вот какие были дела;
μηδενὴ δέ εἶναι ταύτην τέν ἀλήθειαν Платон (427-347 до н.э.) — в таком случае ни для кого это не будет истиной;
τὸ ἔμψυχον δέ τοῦ ἀψύχου δυοῖν διαφέρει Аристотель (384-322 до н.э.) — итак, одушевленное отличается от неодушевленного двумя признаками;
ἀνάγκη δή … Аристотель (384-322 до н.э.) — необходимо, следовательно, …

3) (при прилагательных — усиления) безусловно, вполне
Пр.:μοῦνος δέ πάντων ἀνθρώπων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — один единственный из людей;
πλήθει μέγιστος δή Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — безусловно наиболее многочисленный

4) (усиливающего добавления) сверх того, и даже
Пр.:ἐς Αἴγυπτον καὴ δέ καὴ ἐς Σάρδις Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — в Египет, а также и в Сарды;
ὑγίεια καὴ ἰσχὸς καὴ κάλλος καὴ πλοῦτος δή Платон (427-347 до н.э.) — здоровье, сила, красота, а также богатство

5) (логического перехода) и вот, тогда, стало-быть, итак
Пр.:ἔνθα δέ ἔθεον ἅπαντες Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — тогда все сбежались
6) (уверенности) конечно, несомненно
Пр.:τινὰ δέ μῆτιν ἐρέσσων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — обдумывая, несомненно, какой-то план
7) (допущения, уступления, согласия) ладно, ну что же
Пр.:ἐρώτα. — Ἐρωτῶ δή Платон (427-347 до н.э.) — спрашивай. — Хорошо, спрошу;
δέχου δὲ σύ. — Καὴ δέ δέδεγμαι Эсхил (525/4-456 до н.э.) — согласись. — Ладно, я согласен;
ἔστω δέ τὸ — А τὸ κινοῦν, τὸ δὲ κινούμενον В Аристотель (384-322 до н.э.) допустим, что А есть движущее, а В движимоеМорфологичский анализ слова δὴ:


Часть речи: Частица


Лексема: δή


Перевод: so, then, indeed, truly


Открыть окно