ἀψευδὴς

- нелживый

Лексема: ἀψευδής


Номер Стронга: 893


Определения: 893, ἀψευδής
нелгущий, правдивый, говорящий правду.


Словарь Дворецкого:

893: ἀψευδής

ἀ-ψευδής 2
1) не лгущий, говорящий правду, правдивый Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.) Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)
2) истинный, подлинный
Пр.:(κάλλος Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) не ошибающийся, безошибочный
Пр.:(ἀ. καὴ μέ πταίων τῇ διανοίᾳ Платон (427-347 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀψευδὴς:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀψευδής


Перевод: not guilty of falsehood, truthful


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно